Z výuky na Marsu
Přínos projektu

Hlavním očekávaným přínosem je získání velkého množství poznatků a komplexního kritického náhledu na možnosti a limity využívání CIVE ve vzdělávání. Přitom zdaleka nejde jen o efektivitu vzdělávacího procesu, ale také např. o působení CIVE na způsob práce a učení, prožívání účastníků, možná rizika sociálně-patologických jevů související s nadužíváním ICT (informačních a komunikačních technologií) apod.

Projekt uvádí nové výukové postupy přímo do praxe pro odlišné typy institucí. Knihovny mají jiné požadavky než školy a jejich dosah je rovněž odlišný. Knihovny jsou chápány jako instituce, které díky své komunitní roli a husté síti mají potenciál a sílu předat novou technologii širokému spektru uživatelů. Díky víceúrovňovému přístupu projektu včetně přímého nasazení do cílových institucí bude podpořeno vytvoření komunity vzdělavatelů (pedagogů, lektorů a knihovníků), která bude infrastrukturu aktivně využívat, rozvíjet a udržovat. Z toho důvodu je významný důraz kladen na vznik metodik a vzdělávání samotných lektorů.

Projekt řeší téma komplexně ze všech relevantních aspektů. Navrhuje výukové kurzy pro CIVE a vyvíjí pro ně potřebné aplikace, empiricky ověřuje efekty vzdělávání v CIVE, vytváří postupy pro lektory a reflektuje a uzpůsobuje užití typu zapojených institucí.

  1. Tématem projektu je kolaborativní iVR, tedy důraz je na sociální aspekty;
  2. Technologie iVR je pouze médium, tématem projektu je tvorba výukových kurzů a evaluace efektivity výuky daným médiem;
  3. Výuka je doménově specifická – cizí jazyky a geografie;
  4. Součástí projektu je vzdělávání lektorů;
  5. Jsou zohledněny cílové uživatelské instituce – jak střední, resp. jazykové školy, tak knihovny. Navržený systém vzdělávání může být úspěšně implementován pouze v případě, pokud je cíleně přizpůsoben procesům v aplikační organizaci. Důraz je kladen na využití sítí knihoven jako komunitních center.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info