Plánované výstupy projektu

Výukové kurzy v CIVE (pro výuku geografie a kartografie a pro výuku cizích jazyků)

Kurzy jsou složené z jednotlivých lekcí/modulů se zaměřením na výuku geografie a kartografie či na výuku cizích jazyků. Obsahem každé lekce je scénář (tzn. typ řešené úlohy), metodický list (podpora pro lektora, podle níž vede výuku) a tomu odpovídající virtuální prostředí s požadovanými funkcemi. V případě lekcí pro výuku cizích jazyků budou testovány i existující aplikace.

Akreditované vzdělávací kurzy pro učitele (zeměpisu a pro učitele anglického jazyka)

Jednodenní kurz pro učitele zeměpisu či AJ vede k porozumění principů efektivního využití CIVE a k osvojení si základních postupů implementace tohoto nástroje do výuky. V důsledku toho má kurz zlepšit didaktické dovednosti učitele a napomoci učitelům k zavedení VR do výuky. VR by tak měla fungovat jako podpůrný prostředek k vyšší kolaboraci žáků ve výuce, ke zlepšení jejich motivace a k jejich kognitivnímu rozvoji. Součástí kurzu je mj. i tréninkový scénář probíhající přímo v CIVE.

Výsledky empirických studií využívání CIVE v oblasti vzdělávání

Studie jsou postaveny na smíšeném výzkumném designu, kvantitativní fáze je dominantní. Studie zaměřená na oblast jazykového vzdělávání se soustředí na srovnání efektivity mezi CIVE a běžnou výukou, resp. zjištění oblastí, kde CIVE nabízí výhody oproti běžné výuce a naopak, kde běžná výuka je stále výhodnější. Výzkum zaměřené na geografii a kartografii navazuje na předchozí studii základního výzkumu autorů a je mj. očekáváno ověření efektů interaktivity a názornosti.

Workshop: Jak vyučovat v kolaborativních imerzivních virtuálních prostředích (CIVE): od humanitních věd po přírodní, ve školách i knihovnách

Cílem workshopu je pomoci lektorům s implementací iVR do výuky v nejširším slova smyslu – od technického zapojení a zprovoznění, až po didaktickou, pedagogicko-psychologickou a metodickou stránku vzdělávacího procesu. Vzdělavatelé budou mít možnost si technologii sami vyzkoušet v různých didaktických situacích, kriticky je posuzovat a diskutovat o nich. Smyslem aktivity je zajistit efektivní transfer know-how ohledně využívání virtuální reality učitelům, vzdělavatelům a didaktikům.

Monografie: Učení a vyučování ve virtuální realitě: Možnosti a limity kolaborativních imerzivních virtuálních prostředí

Odborná recenzovaná monografie bude prezentovat a integrovat získané poznatky z implementace CIVE do učení a vzdělávání. Obsahem bude teoretický rámec učení a vzdělávání v CIVE, metodologie realizovaného smíšeného výzkumu, implementace CIVE do výuky geografie a anglického jazyka, výhody a limity použití CIVE ve výuce a způsoby práce učitelů v CIVE. Kniha bude určena učitelům, kterým bude sloužit jako metodická opora při vytváření vlastních lekcí za pomocí imerzivní virtuální reality.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info